پایگاه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
100 بازدید
محل ارائه: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1393
نوع : سایت
عنوان فعالیت طراح ساختار ، محتوا و پوسته سایت
زبان : فارسی
این پایگاه، با رویکرد ارائه مبانی و راهبردها و ابزارها و نقشه راه برای طراحی سیستم‌های تمدنی براساس نگرش اسلام طراحی و عرضه شده است.