دینداری در دنیای معاصر
88 بازدید
محل ارائه: هیئت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مقدس
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مجموعه، سه بسته در طول یک دهه منبر در ماه محرم است.
دانلود